Coffee Morning tal-Karnival

Festa Feature 2019

Il-Leġġenda tas-Sinjura

Aktar informazzjoni fil-ġimghat li ġejjin…

Proġett Hadid tat-Taraġ tal-Każin

Ahbarijiet Riċenti

Facebook Posts

DULURI MADWARI...

Qed nerġgħu naqsmu magħkom din il-poeżija li hija riflessjoni dettaljata ta’ diversi realtajiet li għaddejjin minnhom diversi persuni u familji madwarna.

F'dan iż-żmien partikolari li qed ngħixu bħalissa, ejjew ilkoll nirrikorru lejn Ommna tad-Duluri u nitolbuha biex tagħti s-sabar lil dawk kollha li bħalissa għaddejjin minn kalvarju, u tgħinhom jaffaċċjaw id-diffikultajiet tal-ħajja!

Din il-poeżija hija miktuba minn Micheal Cini, delegat tal-bandisti [Randan 2018]. Strofi jinqraw vertikalment.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Permezz ta’ fondi miksuba fix-xhur li ghaddew grazzi ghall-Kunsill Malti għall-Arti b’kollaborazzjoni mall-Għaqda Każini tal-Banda, s-Soċ. Filar Santa Marija temmet b’suċċess proġett iehor marbut mar-restawr u konservazzjoni ta’ strumenti u mużika.

Dan kollhu ġie kkumplimentat wkoll bid-digitilazzjoni ta’ mużika kif wkoll it-tħaddim ta’ sistema ta’ arkivjar ġewwa l-każin biex inkunu nistgħu nikkonservaw kemm l-istrumenti kif wkoll il-partituri mużikali li jkunu ġew irrestarwati.

Grazzi lil dawk kollha li kienu ta' ghajnuna matul dan il-process. Rikonoxximent specjali jmur lil dawk benefatturi li matul l-ahhar snin u xhur ghogobhom jirregalaw lis-Socjeta' taghna strumenti muzikali antiki li ssa qeghdin ilkoll migbura b'ghozza u b'mod professjonali fl-arkivju taghna.

www.facebook.com/maltarti/videos/3611145185624103/
... See MoreSee Less

View on Facebook

Jithassru il-Festi tas-Sajf 2020. Awwissu differenti ghalina 💔

Hekk kif kkomunikat aktar kmieni mid-Djocesi ta' Malta u minn dik ta' Ghawdex, sfortunatament il-Festi tant popolari madwar pajjizna mhux ser isiru.

Din hija ghafsa ta' qalb ghalina, izda f'dawn iz-zminijiet ta' sfida ghandna nifmhu li dawn huma decizzjonijiet ghal-gid tal-komunitajiet kollha.

Hija sena importanti ghalina hekk kif is-sena 2020 qeghdin infakkru l-25 sena anniversarju mit-twaqqif tas-Socjeta' taghna. Il-preparamenti kienu fl-aqwa taghhom ghall-festa ferm ikbar mis-soltu, b'diversi inizzjattivi u progetti godda!

Izda ejjew ilkoll bandisti, voluntiera, benefatturi, ghaqdiet, parrocca u poplu taz-Zebbug nitfghu harsitna lejn Ommna l-Assunta biex ilkoll flimkien nghelbu dawn il-mumenti difficli u biex il-hidma taghna, ga ladarba s-sitwazzjoni tigi ghan-normal, tkun tista tkompli b'iktar energija u lkoll nahdmu biex sena ohra naghmlu l-festa kif jixraq.

SANTA MARIJA HARISNA!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Attivitajiet li Ġejjin

Involvi ruħek

Is-Socjeta’ Filamonika Santa Marija għandha bżonnok. Kun wieħed mill-benefatturi tagħna u għinna inkomplu bil-ħidma tagħna…għati d-donazzjoni tiegħek