• Il-Grupp THE GEESE

  Il-Grupp THE GEESE 40 sena ilu fl-1969, fix-xena lokali kien tfaċċa beat group ġdid… The Geese! Dawn kienu snin li fihom in-nies kienu jemigraw kważi kuljum, l-aktar lejn l-Awstralja u l-Istati Uniti tal-Amerika. Kien hemm missier li lil ibnu ma ridux jitlaq minn xtutna akkost ta’ kollox. Waħħal f’rasu li jixtrilu mutur, karozza jew xi.. Aqra Aktar


 • Karmnu Cini (Ta’ Puċaru)

  KARMNU CINI (Ta’ Puċaru) Kien wiehed minn grupp ta’ bandisti li jdoqqu ma’ baned ohrajn imma xettiku hafna dwar it-twaqqif ta’ Banda fiz-Zebbug, fl-ahhar granet ta’ qabel il-pensjoni ndiehes mal-Banda Santa Marija u qatt ma falla l-provi jew is-servizzi. Dak li kien jghidlu is-Surmast Joseph Grech kien importanti daqs li ma jiekolx laham nhar ta’.. Aqra Aktar


 • Nina Mizzi tal-Grezzja tal-Pejp

  Nina Mizzi tal-Grezzja tal-Pejp Kienet tmur titghallem is-sengha tal-hjata ghand is-sorijiet ta’ l-istilla iżda l-qisien tat-tfassil ma tghallmitx tehodom bl-’inches’, hija responsabbli mill-hjata ta’ progetti ewlenin fil-knisja taż-Żebbuġ u madanakollu l-favorita taghha tibqa biċċa xoghol żghira hafna – il-hjata tan-newl tal-monument, il-kont ta’ xoghlha dejjem ippreżentatu lil Madonna u thallset biss bis-sodisfazjon taghha u bin-niket.. Aqra Aktar


 • Dun Karm Cachia

  Dun Karm Cachia taghrif migbur minn: Carmel Saliba Dip.Ger. Dun Karm Cachia twieled iz-Zebbug Ghawdex fid 9 ta’ Dicembru 1882 u gie mghammed fil-Knisja Parrokkjali mill-Kappillan Dun Bartolomeo Busuttil S. Th.D., u tawh l-ismijiet ta’ Karmelu, Antonju u Ewgenju. Fit-23 ta’ Frar 1890, ircieva s-Sagrament tal-Grizma minn idejn l-Isqof Mons Giovanni M. Camilleri O.E.S.A. fl-okkazjoni ta’.. Aqra Aktar


 • Karmnu Cini Taċ-Ċovi

  Karmnu Cini Tac-Covi Karmnu kien skultur mfittex u wiehed mill-ahjar muzicisti li hargu miz-Zebbug, kellu Jazz Group tieghu biex idoqq fit-tigijiet, li ma kienx hu forsi z-Zebbug ghadu minghajr l-Innu l-Kbir, kien idendel lil ibnu bil-hbula biex iwahhal il-hadid ta’ l-armar u tilef lil martu Marija meta kien ghad kellha biss 33 sena. Konvint li l-muzika mhux.. Aqra Aktar


 • Karmnu Cini (Ta’ Sufu)

  Karmnu Cini (Ta’ Sufu) L-istatut tas-Socjeta` Filarmonika Santa Marija f’Kapitlu 4, Artiklu 24 jobbliga lil Kumitat Ezekuttiv biex jonora lil dawk il-persuni li jkunu taw gieh b’hidmiethom lis-So`jeta Filarmonika` Santa Marija u allura lir-Rahal taz-|ebbug. L-Unuri ta’ Gieh il-Banda Santa Marija ta’ din is-sena qed jinghataw lis-Sur Karmnu Cini ta’ Sufu nhar il-Erbgha 18 t’Awwissu.. Aqra Aktar


 • Emmanuel Cini

  Emanuel Cini, jew kif inhu maghruf ahjar Leli, twieled fiz-Zebbug Ghawdex nhar it-30 ta Dicembru 1951. Minhabba ragunijiet ta xoghol Leli flimkien mal-familja tieghu mar joqghod fil-Mellieha Malta fl-1970. Dan kien meta l-Kappillan Guzeppi Schembri nkariga lill-missieru Carmelo bl-iskultura tal-Knisja Parrokkjali tal-Mellieha. L-ewwel bicca xoghol li ghamel kienet propju fil-Knisja Parrokjali ta rahal twelidu. Fis-sena.. Aqra Aktar


 • Ronald Pisani

  Nhar l-24 ta` Gunju 1981 gie kkonsagrat l-Artal Mejda tal-knisja taz-Zebbug, u dan ifisser li fir-rahal taghna kien inbeda progett ambizzjuz fornut minn materjal uniku Zebbugi. L-artist u l-iskultur ta`dan il-kapulavur is-Sur Ronald Pisani mid-dar tieghu ftas-Sliema rega` fakkarna f`dawk il-granet u gimghat storici ta 26 sena ilu waqt laqgha ma` George Cefai… Fil-qosor hafna.. Aqra Aktar


 • Ċensu Saliba Tal-Bdott

  Iltaqa ma’ martu Antonia meta kien ghad kellha biss 14-il sena u kellhom 4 ulied wiehed fosthom sacerdot. Kellu s-sengha ta’ bajjad, xoghol ta’ deffien u kien perfezzjonist f’dak kollu li jmissu jdejh. Medd ghonqu b’;imhabba f’hafna opri kbar fiz-Zebbug u hadem mill-qrib ma tliet arciprieti wara xulxin. Kien jinzel nhar ta’ Hadd fis-Saghtrija ifittex.. Aqra Aktar


 • Ġużepp Zammit in-Naħasru

  Kien tifel li trabba bieb ma’ bieb mal-knisja ghad-dell ta’ l-Assunta u ma kienx ihares lejn il-Knisja bhala post tal-gebel izda d-Dar t’Alla tant li kien jaghmel kollox b’xejn ghaliha; tnikket bil-bosta meta waqt gabra ghan-nar tal-festa xi hadd qallu li l-offerta li qed jghatih kienet bizzejjed biex jixtriha birra u helisha ghal xaghra u.. Aqra Aktar


 • Toni Ċini taċ-Ċin

  Kien tifel li jibza’ mill-bastun tal-kappillan ix-xih u kien irnexxielu jerfa’ fanal fl-ewwel purcisjoni tal-Gimgha l-Kbira minghajr ma jhallas it-3 soldi, ghal hafna snin kien il-mohh wara n-nar tal-festa fiz- Zebbug u kellu wiehed minn uliedu li helisha hafif meta kien qed jahraq xi porvli, kien jiddispjacih li l-kappillani ma kienux jahsbuha kollha l-istess dwar.. Aqra Aktar