• Il-Grupp THE GEESE

  Il-Grupp THE GEESE 40 sena ilu fl-1969, fix-xena lokali kien tfaċċa beat group ġdid… The Geese! Dawn kienu snin li fihom in-nies kienu jemigraw kważi kuljum, l-aktar lejn l-Awstralja u.. Aqra Aktar


 • Karmnu Cini (Ta’ Puċaru)

  KARMNU CINI (Ta’ Puċaru) Kien wiehed minn grupp ta’ bandisti li jdoqqu ma’ baned ohrajn imma xettiku hafna dwar it-twaqqif ta’ Banda fiz-Zebbug, fl-ahhar granet ta’ qabel il-pensjoni ndiehes mal-Banda.. Aqra Aktar


 • Nina Mizzi tal-Grezzja tal-Pejp

  Nina Mizzi tal-Grezzja tal-Pejp Kienet tmur titghallem is-sengha tal-hjata ghand is-sorijiet ta’ l-istilla iżda l-qisien tat-tfassil ma tghallmitx tehodom bl-’inches’, hija responsabbli mill-hjata ta’ progetti ewlenin fil-knisja taż-Żebbuġ u madanakollu.. Aqra Aktar


 • Dun Karm Cachia

  Dun Karm Cachia taghrif migbur minn: Carmel Saliba Dip.Ger. Dun Karm Cachia twieled iz-Zebbug Ghawdex fid 9 ta’ Dicembru 1882 u gie mghammed fil-Knisja Parrokkjali mill-Kappillan Dun Bartolomeo Busuttil S. Th.D.,.. Aqra Aktar


 • Karmnu Cini Taċ-Ċovi

  Karmnu Cini Tac-Covi Karmnu kien skultur mfittex u wiehed mill-ahjar muzicisti li hargu miz-Zebbug, kellu Jazz Group tieghu biex idoqq fit-tigijiet, li ma kienx hu forsi z-Zebbug ghadu minghajr l-Innu l-Kbir, kien.. Aqra Aktar


 • Karmnu Cini (Ta’ Sufu)

  Karmnu Cini (Ta’ Sufu) L-istatut tas-Socjeta` Filarmonika Santa Marija f’Kapitlu 4, Artiklu 24 jobbliga lil Kumitat Ezekuttiv biex jonora lil dawk il-persuni li jkunu taw gieh b’hidmiethom lis-So`jeta Filarmonika` Santa.. Aqra Aktar


 • Emmanuel Cini

  Emanuel Cini, jew kif inhu maghruf ahjar Leli, twieled fiz-Zebbug Ghawdex nhar it-30 ta Dicembru 1951. Minhabba ragunijiet ta xoghol Leli flimkien mal-familja tieghu mar joqghod fil-Mellieha Malta fl-1970. Dan.. Aqra Aktar


 • Ronald Pisani

  Nhar l-24 ta` Gunju 1981 gie kkonsagrat l-Artal Mejda tal-knisja taz-Zebbug, u dan ifisser li fir-rahal taghna kien inbeda progett ambizzjuz fornut minn materjal uniku Zebbugi. L-artist u l-iskultur ta`dan.. Aqra Aktar


 • Ċensu Saliba Tal-Bdott

  Iltaqa ma’ martu Antonia meta kien ghad kellha biss 14-il sena u kellhom 4 ulied wiehed fosthom sacerdot. Kellu s-sengha ta’ bajjad, xoghol ta’ deffien u kien perfezzjonist f’dak kollu.. Aqra Aktar


 • Ġużepp Zammit in-Naħasru

  Kien tifel li trabba bieb ma’ bieb mal-knisja ghad-dell ta’ l-Assunta u ma kienx ihares lejn il-Knisja bhala post tal-gebel izda d-Dar t’Alla tant li kien jaghmel kollox b’xejn ghaliha;.. Aqra Aktar


 • Toni Ċini taċ-Ċin

  Kien tifel li jibza’ mill-bastun tal-kappillan ix-xih u kien irnexxielu jerfa’ fanal fl-ewwel purcisjoni tal-Gimgha l-Kbira minghajr ma jhallas it-3 soldi, ghal hafna snin kien il-mohh wara n-nar tal-festa fiz-.. Aqra Aktar